Прием за ученици през 2021/2022 учебна година

Заповед за утвърждаване училищен план – прием 2021/2022 учебна година

Заповед за утвърждаване процедура по училищния план – прием на ученици за учебната 2021/2022 година

Ред за прием на ученици през учебната 2021/2022 година

Заявление за записване на ученици в I клас за учебната 2021/2022 година

Прием на ученици хронични заболявания, физически и сензорни увреждания